• Vi skal arbeide etter et fremmende perspektiv hvor sykdom og diagnose ikke har hovedfokus, men hvor det settes fokus på å identifisere helse og fremgang. Vi har et iboende friskfokus!
  • Vi skal arbeide for å fremme helse på arbeidsplassen, slik at målet om at arbeid = helse, blir en realitet.
  • Vi skal gjøre kundene i stand til å nå lovpålagte og egne mål – innenfor helse, miljø og sikkerhet. Vår innsats skal bidra til økt verdiskapning.
  • Vi skal arbeide for å fremme kunnskap og engasjement om de positive gevinster økt fysisk aktivitet kan gi det enkelte menneske.

Vårt overordnede mål:

HMS-Senteret AS skal med basis i dagens bedriftshelsetjenestetilbud, skreddersy tjenester knyttet til arbeidshelse, arbeidsmiljøutvikling, helsefremmende prosjekter og forebyggende HMS-arbeid.

Etikk:

HMS-Senteret følger internasjonale etiske retningslinjer for bedriftshelstjeneste.

Verdier:

HMS-Senteret bygger sin virksomhet ut fra 5 grunnverdier:

  • Engasjert
  • Ydmyk
  • Troverdig
  • Kvalitetsbevisst
  • Utviklingsorientert

Disse skal representere vår måte å møte kundene og våre medmennesker på.