Team utvikling

Belbin teamrollekartlegging

Det kan være avgjørende både for virksomheten som helhet og den enkelte arbeidstaker å få en økt bevisstgjøring av egne ressurser. Belbin er et anerkjent kartleggingsverktøy for kartlegging av rolleadferd. Gjennom et konkret språk og ved tilbakemeldinger som kan sammenholdes, gir det en tilbakemelding i form av positiv oppmerksomhet på eget repertoar og egne muligheter.

På avdelingsnivå vil virksomheten får ny kunnskap om de ressurser avdelingen har til rådighet. Et diagnoseverktøy som gjør det mulig å være føre var, samt veiledning som peker på de gode grepene for utvikling og problemløsning

De enkelte team, enten eksternt ute hos kunden eller i intern team, vil kartleggingen gi verdifull innsikt som sikrer riktig sammensatte team og diagnoser som gjør at problemer kan forebygges. Felles forståelse og språk som letter utviklingen av samspillet.

HMS-Senteret AS er sertifisert bruker av Belbin e-Interplace, som er et 360 graders analyse- og utviklingsverktøy og teamkartleggingsverktøy

Aktuelt når:

 1. Hver enkelt medarbeider bør kjenne til og utnytte hele sitt register av personlige talenter ?
 2. Lederne ønsker å kjenne sine medarbeideres sterke og svake sider for å sikre optimal bruk av ressurser, og for å være føre var når det gjelder mulige samspills- og kommunikasjonsproblemer?
 3. Virksomheten har behov for å sette sammen team på den mest effektive måte og ha virkemidler for å overvåke og utvikle teamarbeidet? Dette vil være kunnskap og dermed et viktig konkurransefortrinn når medarbeidere skal leies ut som teammedarbeidere.
 4. Virksomheten ønsker avklaring og utvikling av arbeids- /teamrollen hos sine medarbeidere.

Gjennomføring:

 • Teamprofilene kartlegges ved hjelp av e:Interplace (Belbing teamutviklingsverktøy). Alle respondenter registrerer elektronisk en subjektiv kartlegging av egen teamadferd. I tillegg registrerer alle minst 4 egne observatører, interne eller eksterne kunderelasjoner, som igjen gir sin objektive kartlegging av vedkommende som teammedlem.
 • Veileder fra bedriftshelsetjenesten sender ut kandidatrapporter til den enkelte. Det gjøres deretter avtale om individuell gjennomgang og veiledning ut fra rapportene. Dette kan enten avtale gjennomført over telefon eller i individuelle samtaler.
 • Hver og én forbereder en presentasjon av seg selv ut fra kartleggingen, og sine tanker rundt dette som teammedlem.
 • Felles samling hvor hver enkelt gir en kort presentasjon. Presentasjon av teamets/kollegiets styrker og svakheter totalt sett. Det utarbeides individuelle og  felles utviklingsplaner.

 Tidsbruk/ pris:

Ta kontakt for tilbud og forslag til skreddersydd gjennomføringsplan i et uforpliktende møte med oss.


VIP24 – kartleggingsverktøy

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

Navnet vip24 beskriver våre viktigste profiler som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

 • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
 • fremme motivasjon, mestring og engasjement
 • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

Et profil og samtaleverktøy som favner hele HR prosessen!

 • vip24 setter helsefremmende lederskap på agendaen
 • vip24 har både individfokus og organisasjonsfokus
 • vip24 er basert på kvalitetssikrede prosesser og teknologi

Med utgangspunkt i prinsippet om livslang læring samt ansvar for egen utvikling og læring har vip24 etablert seg som en suksessfaktor for virksomheter hvor enkeltmennesket står i sentrum.

 
Aktuelt når virksomheten ser behov for og/eller står overfor:

 • sykefraværsoppfølging på individ- og organisasjonsnivå
 • gruppeprosesser med mål å styrke og videreutvikle det psykososiale arbeidsmiljøet
 • omstilling
 • kompetanseforvaltning
 • rekruttering

Gjennomføring:

 • Det er mulig å benytte seg av 5 ulike kartleggingsverktøy som besvares elektronisk av kandidaten:

Interesseprofil», «Preferanseprofil», «vip24hjulet», «Livsstilshjulet» og «Evner og Verdier»:

 • Interesse­profilen – den originale Holland­versjonen (RIASEC) som er blant de mest brukte og anerkjente innen karriere­veiledning.
 • Preferanse­profilen er basert på Jung`s persontype­teori som fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklings­potensial.
 • vip24hjulet kartlegger og bevisstgjør verdier i forhold til arbeid og fritid og registrerer gap mellom ønsket og faktisk situasjon. For å kartlegge dette, benyttes «livsstilshjulet» og en kartlegging som kobler «evner og verdier».
 • Det kan være aktuelt å benytte bare deler av VIP24-verktøyet. Dette betyr at

kandidaten kun besvarer avtalte kartleggingsverktøy som f.eks bare preferanseprofilen. Veileder fra bedriftshelsetjenesten gir da kun tilgang til de verktøy som er aktuelle for videre prosess og oppfølging. Kandidaten får tilsendt e-mail med link til besvarelse, med i tillegg en kort forklaring på hvordan besvare kartleggingen.vip24­hjulet

 • Veileder fra bedriftshelsetjenesten sender ut kandidatrapporter til den enkelte når kartleggingen er besvart. Det gjøres deretter avtale om individuell gjennomgang og veiledning ut fra rapportene. Dette kan enten avtales gjennomført over telefon eller i individuelle samtaler.
 • Når det er planlagt gruppeprosesser i en virksomhet og/eller en avdeling, blir de individuelle rapporter utdelt og gjennomgått i forbindelse med fellessamling. Da vil resultater fra de individuelle kartlegginger, bli som en del av gruppens «profil». I slike tilfeller benyttes kun preferanseprofilen og/eller interesseprofilen. Kandidatene vil kunne få individuell veiledning og tilbakemelding på «sin» profil parallelt med gruppeprosessen der målet er økt bruk av komplementere egenskaper, bedre forståelse av gruppedynamikken og dertil forbedret kommunikasjon og samhandling.

 Tidsbruk/ pris:

Ta kontakt for tilbud og forslag til skreddersydd gjennomføringsplan i et uforpliktende møte med oss.