Våre bedriftshelsetjenester:

HMS-Senteret AS skal som bedriftshelsetjeneste bistå i arbeidet med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser og forebygge skader og sykdom på følgende områder:

 • Bistå virksomheten med å avdekke individets og arbeidsmiljøet styrker og utfordringer slik at friskfaktorer avdekkes og fremmes, samt at utfordringer defineres og konkretiseres
 • Bistå som veileder i arbeidsmiljøprosesser med hovedfokus på ønsket fremtidsmål
 • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger, – utarbeidelse av årlig HMS-plan
 • Bistå med råd og veiledning i organisatoriske utviklingsprosesser
 • Bistå med lederstøtte og som veileder for ledere og lederteam
 • Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader
 • Overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen
 • Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte
 • Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Bistå med bedriftsinternt sykefraværsarbeid og attføringsarbeid
 • Delta i utvalg/møter og kurs som omhandler HMS
 • Telefonsupport i forhold til helse, miljø og sikkerhet, generelle arbeidsmiljøspørsmål, personal og spørsmål rundt folketrygdloven, arbeidsrett, ferieloven etc.
 • Psykisk førstehjelp i forhold til krisesituasjoner

HMS-systematikk:

 • Revidering og opplæring i bruk av bedriftens HMS-system (Internkontrollsystem)
 • Etablering av nytt HMS-system tilpasset bedriftens lovkrav og utfordringer
 • Risikovurdering (ROS-metoden)
l

1) Lage handlingsplan

Fast kontaktperson fra HMS-senteret vil sammen med bedriften lage en handlingsplan for kommende år, da med utgangspunkt i bedriftens HMS- system, arbeidsmiljøutfordringer og ønskelige utviklingsområder. HMS-senterets tilbud og tjenester vil være utgangspunkt for hva som kan tilbys av bistand. Kontaktperson fra HMS-senteret er pådriver og ansvarlig for å få fastsatt møtetidspunkt for planleggings- og samarbeidsmøter.

2) Gjennomføre bistand og oppdrag iht plan

HMS-senteret er ansvarlig for å følge opp punkter i handlingsplan/HMS-bestilling. Ved ønske om endringer, styrer bedriften fremdriften på dette.

3) Evaluere tiltak

Årlig planlegging og samarbeidsmøter med evaluering av tiltak, bistand og oppdrag.


Hvordan går vi frem i våre tjenester?

1. Arbeidsmiljøkartlegging

Kartleggingen skreddersys den enkelte bedrift og omfatter vurdering og analyser av inneklima, trivsel, ergonomi, fysiske plager, psykososialt arbeidsmiljø. HMS-senteret er sertifisert for bruk av flere anerkjente kartleggingsverktøy.

2. Prosessveiledning for å utvikle en helsefremmende arbeidsplass

HMS-senteret tar utgangspunkt i at det å jobbe med å utvikle en organisasjon, et arbeidsmiljø med mål å bli en mer helsefremmende arbeidsplass, krever prosessarbeid. Med dette menes langsiktig tenkning og arbeid, avklare visjon, mål og hensikt. Videre vil selve prosessen bestå i å reflektere over egen praksis, egne holdninger og verdier. Først da vil det være mulig å snu et tradisjonelt syn på sykdom, risiko og problemer, til bevissthet om hva som fremmer mestring, arbeidsglede, engasjement. HMS-senterets veiledere har lang erfaring og kompetanse som prosessveiledere, og skreddersyr rammer for slike prosesser ut fra organisasjonens ønsker og behov. Spør oss om referanser og referanseprosjekt. HMS-senteret er i tillegg sertifisert bruker av VIP24 som er et rent verktøy for å avdekke individets og organisasjonens friskfaktorer.

3. Individuell helsekontroll - målrettet helseoppfølging

Dette er en helhetlig målrettet helseundersøkelse utført av sykepleier og/eller lege. Undersøkelsen er direkte rettet mot forebyggende tiltak og vil variere noe i forhold til bedriftens arbeidsmiljø og spesielle behov. Ved behov for screening ut fra oppståtte plager og symptomer på helseproblematikk, – kan den enkelte arbeidstaker ta direkte kontakt for avtale med mål å avdekke årsakssammenhenger.

4. Å bistå med å implementere IA-arbeidet, og ta kontroll over sykefraværet ved:

En gjennomgang av bedriftens arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær. Oppfølging av enkeltsaker i forbindelse med sykefravær/hyppig fravær med mål å avdekke arbeidstakerens ressurser og avdekke energilekkasjer. Koordinere og samarbeide med nærmeste leder og arbeidstaker, i tillegg til primærlege og NAV.

5. Psykososial veiledning

Kriser i livet er normalt, støtte i de vanskelige fasene er vesentlig, familie og kollegaer kan bidra. Noen ganger trenger man imidlertid hjelp utenfra. I alle arbeidsmiljø vil det til tider oppstå utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. HMS-senteret gir veiledning i dette, – enten som veileder til ledere og/eller arbeidstakerne individuelt, som prosessveileder for grupper i arbeidsmiljøet og/eller som rådgiver og veileder i konflikthåndteringssaker.

6. Systematisk HMS-arbeid

HMS-senteret bistår med å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og fremme et godt arbeidsmiljø. Vi hjelper deg med å skaffe oversikt over regelverk, utføre og å gjøre HMS-systemene oversiktlige. VI bistår med både revisjon og/eller oppbygging av HMS-system. Se tilbud under fanen Kurs.

7. Fysiske helsefremmende og forebyggende tiltak – Fysioterapi - Ergonomi

Fysioterapeuten i bedriftshelsetjenesten er en sentral samarbeidspartner og aktør i kartlegging og tiltak knyttet til fysisk helse for bedrifter. Tilpasning og tilrettelegging av arbeidsplassen vektlegges i tillegg til den enkeltes ansvar for å være rustet til å utføre arbeidet.

8. Yrkeshygiene - det fysiske og tekniske arbeidsmiljø - inneklima

Yrkeshygieniker utfører kartlegging, måling og risikovurdering av kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Det kan være vurdering av luftkvalitet/inneklima og mange ulike forurensninger i lufta slik som gasser/damper, støv, og mikroorganismer (bakterier og sopp). I tillegg vurderer yrkeshygienikeren fysiske faktorer som støy, vibrasjoner, stråling og belysning. Yrkeshygieniker bistår også ved utarbeidelse av tiltaks- og handlingsplaner på bakgrunn av risikovurderinger.